എന്റെ പേടി

Audio Clip

4 comments

Leave a Reply to Sanju Cancel reply

  • Very heart touching rendition. A beautiful way of saying emotions of human being. And the smell we always link with people in our memories is so true. We always remember our favourite people with their smell. So beautifully captured the essence of space and time.

  • The smell of memories!!! Everyone have the same smell of memories.. I used to smell the thought of loved ones in night when the smell of breeze hugged me.. That feel make me think,night is more lovely than day… The stories of love is potraited in nights than day…

  • നല്ല അവതരണം,. എല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച പ്രതീതി. ഒന്നും അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും ഉദിക്കും… ഒന്നല്ലെങ്കിൽ, വേറൊന്നായി.

By Anil